TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

Najnowsze wieści

Dotacje dla pracowników objętych programem zwolnień monitorowanych

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: poniedziałek, 22 marzec 2010 Poprawiono: piątek, 06 luty 2015 Opublikowano: poniedziałek, 22 marzec 2010

W ramach Podziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" możliwa jest realizacja projektów zakładających przyznawanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przez pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy. Z dotacji mogą korzystać:

  • osoby zwolnione (osoby pozostające bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie dotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu)
  • osoby przewidziane do zwolnienia oraz osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement (zwolnienia monitorowane).

Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą jest analogiczny jak w przypadku Działania 6.2.

Szczegóły sprawdzaj na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: www.pokl.lodzkie.pl.

 

Pobudź firmę do życia - Pakiet Pomocy Antykryzysowej PO KL Działania planowane w roku 2010:

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: czwartek, 18 marzec 2010 Poprawiono: piątek, 06 luty 2015 Opublikowano: czwartek, 18 marzec 2010
W 2010 r. działania o charakterze antykryzysowym zostaną zintensyfikowane. We wszystkich województwach przewidziano ogłoszenie konkursów zawierających nowe formy wsparcia
o charakterze antykryzysowym:
- W 15 województwach ogłoszone zostaną konkursy w Podziałaniu 6.1.1 przewidujące dodatki relokacyjne (w opolskim w IV kwartale 2009). Konkurs w Podziałaniu 6.1.1 nie zostanie ogłoszony w podkarpackim. Łączna alokacja na konkursy wynosi 288 mln zł.
- 15 województw ogłosi konkursy w Działaniu 6.2, poza opolskim, w którym przewidziano projekt systemowy. Łączna alokacja na konkursy - 590,9 mln zł.
- 14 województw ogłosi konkursy w 8.1.2 (poza lubelskim i pomorskim, w których zaplanowano ISR systemowy), zawierające nowe formy wsparcia (dodatki, działalność gospodarczą). Łączna alokacja 290,9 mln zł (kwota nie zawiera wartości projektów systemowych ISR).
- 9 województw ogłosi typowe konkursy outplacementowe (kujawsko-pomorskie; łódzkie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie) - przybliżona łączna alokacja 191,3 mln zł.
- 6 województw rozpocznie (lubelskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) i 1 będzie kontynuować (dolnośląskie) systemowe projekty ISR - łączna wartość 68,9 mln zł (zgodnie z rezultatami wsparcie otrzyma około 3500 osób).
Ponadto instytucje odpowiedzialne za wyłanianie projektów przewidziały dodatkowe kryteria wyboru projektów, przyczyniające się do kierowania wsparcia do grup najbardziej narażonych na negatywne skutki spowolnienia gospodarczego dotyczące:
- Zapewnienia kompleksowości wsparcia.
- Realizacji projektu w partnerstwie z przedsiębiorcą, którego pracownicy są zagrożeni zwolnieniem.
- Wskazania konkretnych branż, które są zagrożone procesami restrukturyzacyjnymi.

Więcej artykułów…