Zbiornik Cieszanowice

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: poniedziałek, 23 maj 2016 Opublikowano: poniedziałek, 23 maj 2016

Celem inicjatywy było polepszenie warunków  bytowania rzadkich ptaków ( rybitwa i gatunki pokrewne) na wyspie na zbiorniku wodnym Cieszanowice w gminie Rozprza. Jest to jedyne stałe miejsce gniazdowania rybitwy białoczelnej ( Sterna albifrons) w województwie łódzkim. Mogą tu także gnieździć się inne gatunki , np. rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) i sieweczka obrożna (Charadrius  hiaticula). Wymienione ptaki podlegają ścisłej ochronie gatunkowej oraz wymagają ochrony czynnej. Oba gatunki rybitw są dodatkowo objęte ochroną prawną w krajach Unii Europejskiej- wymienione są w załączniku do Dyrektywy Ptasiej, co oznacza, że zachowanie krajowych populacji lęgowych jest jednym z najistotniejszych zadań.

Wykonano prace polegające na usunięciu krzewów porastających wyspę w jej centralnej części oraz przycięcie do wysokości 1,50  nasadzeń umacniających linię brzegową.

Prace porządkowe wykonali członkowie Piotrkowskiego Towarzystwa Przyrodniczego wykorzystując sprzęt zakupiony w ramach inicjatywy- ponton, piły i kosiarki spalinowe. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w kolejnych sezonach w celu monitorowania stanu wyspy i nie dopuszczenia do jej zarastania i pogorszenia warunków bytowania ptaków. 

Sprawdziliśmy efekty jesiennej wycinki krzewów na wyspie. W kolonii są już pierwsze gniazda: kilka śmieszki, jedno sieweczki obrożnej i jedno krzyżówki.

Źródło: http://www.ptppiotrkow.org/?page_id=218  

 

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”

 

 

Odsłony: 2721