Ochrona siedliska lęgowego rybitwy białoczelnej na zbiorniku wodnym Cieszanowice.

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: czwartek, 03 grudzień 2015 Opublikowano: czwartek, 03 grudzień 2015

Celem inicjatywy jest polepszenie warunków  bytowania rzadkich ptaków ( rybitwa i gatunki pokrewne) na wyspie na zbiorniku wodnym Cieszanowice w gminie Rozprza. Jest to jedyne stałe miejsce gniazdowania rybitwy białoczelnej ( Sterna albifrons) w województwie łódzkim. Mogą tu także gnieździć się inne gatunki , np. rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) i sieweczka obrożna (Charadrius  hiaticula). Wymienione ptaki podlegają ścisłej ochronie gatunkowej oraz wymagają ochrony czynnej. Oba gatunki rybitw są dodatkowo objęte ochroną prawną w krajach Unii Europejskiej- wymienione sa w załączniku do Dyrektywy Ptasiej, co oznacza, że zachowanie krajowych populacji lęgowych jest jednym z najistotniejszych zadań.

 

Zarastanie wyspy przez zarośla wierzbowe jest realnym zagrożeniem dla istniejącej kolonii lęgowej, gdyż ptaki te gnieżdżą się jedynie na otwartej, pozbawionej roślinności przestrzeni. Dlatego zaplanowano prace polegające na usunięciu krzewów porastających wyspę w jej centralnej części oraz przycięcie do wysokości 1,50  nasadzeń umacniających linie brzegową.

Prace porządkowe wykonali członkowie Piotrkowskiego Towarzystwa Przyrodniczego wykorzystując sprzęt zakupiony w ramach inicjatywy- ponton, piły i kosiarki spalinowe. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w kolejnych sezonach w celu monitorowania stanu wyspy i nie dopuszczenia do jej zarastania i pogorszenia warunków bytowania ptaków. Realizacja inicjatywy do końca 2015 r.

   

  

Przedsięwzięcie "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"

 

Odsłony: 2478