TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

Zapytanie ofertowe „Wykonanie działań ochronnych na torfowisku w Kolonii Trzepnica w gm. Łęki Szlacheckie oraz rewitalizacja stawów w Dziwlach w gm. Grabica”

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: poniedziałek, 25 lipiec 2016 Poprawiono: czwartek, 24 październik 2019 Opublikowano: poniedziałek, 25 lipiec 2016

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:

Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "Euro - Centrum" ul. J. Dąbrowskiego 20, 97-300 Piotrków Trybunalski,

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zadanie pn. „Wykonanie działań ochronnych na torfowisku w Kolonii Trzepnica w gm. Łęki Szlacheckie oraz rewitalizacja stawów w Dziwlach w gm. Grabica”, które obejmuje dwie części:

Cześć 1. Wykonanie prac na terenie kompleksu stawów w Dziwlach (działka ewidencyjna nr 478/2 w obrębie Dziwle)

Cześć 2. Wykonanie prac na terenie gruntów w obrębie nr 27 Kolonia Trzepnica w gm. Łęki Szlacheckie działka ewidencyjna nr 45 – na powierzchni 9 ha działki.

 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Część nr 1 Wykonanie następujących prac na terenie kompleksu stawów w Dziwlach (działka ewidencyjna nr 478/2 w obrębie Dziwle)

  1. Naprawa grobli i uformowanie korony po całej długości - 80 miejscowych uszkodzeń przy czterech stawach (staw nr 3,4,5,6 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania

  2. Dowóz ziemi do uzupełnienia ubytków w miejscach uszkodzeń grobli - ok.400m3

  3. Koszenie i karczowanie roślinności na koronach grobli

  4. Wywóz i zagospodarowanie biomasy z terenu prac

  5. Ręczne plantowanie terenu po robotach i zasiew traw

  6. Zakup 10 kompletów szandorów do mnichów

Inwentaryzacja uszkodzeń grobli stawów została wykonana w 2013 roku. Ze względu na brak technicznych możliwości dokładnego określenia ilości gruntu niezbędnego dla zasypania ubytków w groblach przed ich rozkopaniem oszacowano 5m3 gruntu na jedno uszkodzenie. Grunt użyty do uzupełnienia ubytków w grobli powinien zapewniać stateczność grobli w trakcie użytkowania stawów oraz być odpowiednio zagęszczony. Efekt końcowy wykonanych prac powinien zapewniać możliwość napełnienia stawów wodą, w sposób, który zapewni bezpieczne użytkowanie obiektu oraz nieutrudnioną komunikację po groblach stawów. Należy przewidzieć konieczność udrożnienia przepustów, tak by umożliwić swobodny przepływ wody między stawami.

Oferta cenowa powinna obejmować wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, jak również pozostałe koszty, bez których nie jest możliwe osiągnięcie założonego efektu końcowego prac. W chwili obecnej Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wycinkę krzewów. Lista krzewów przeznaczonych do wycinki wraz z ich lokalizacją przedstawia mapa – załącznik nr 2

Część nr 2 Wykonanie następujących prac na terenie gruntów w obrębie nr 27 Kolonia Trzepnica w gm. Łęki Szlacheckie działka ewidencyjna nr 45 – na powierzchni 9 ha działki.

        1. Wycinka drzew i krzewów, nalotu i podrostu drzew i krzewów - prace ręczne 

        2. Ręczne koszenie roślinności ekspansywnej i niepożądanej (turzyce, trzcina)

        3. Złożenie pozyskanej biomasy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu na terenie działki ewid. 45

        4. Ułożenie pni drzew w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu na terenie działki ewid. 45

        5. Zabezpieczenie środkiem chemicznym ściętych pni drzew i krzewów – rodzaj zastosowanego środka chemicznego musi być zaakceptowany przez Zamawiającego

        6. Przygotowanie wniosku na wycinkę drzew i krzewów wraz z inwentaryzacją

        7. Zapewnienie nadzoru przyrodniczego nad pracami przez osobę z wykształceniem biologicznym Wjazd na teren działki musi zostać ograniczony do minimum i być uzgodniony z             Zamawiającym i nadzorem przyrodniczym. Drobnica gałęzi drzew i krzewów powinna być zrębkowana. Całkowita powierzchnia działki, o której mowa w ust. 1 pkt. B wynosi                11,30 ha. Dokładne wskazanie lokalizacji terenu prac o powierzchni 9 ha wyznaczonej do przeprowadzenia zabiegów ochronnych na działce nastąpi na etapie przekazania                    terenu Wykonawcy.

Do zapytania dołączono mapę ze wstępną lokalizację obszaru prac – załącznik nr 3.

3. Termin zakończenia realizacji zamówienia

Termin zakończenia realizacji dla części nr 1 od chwili podpisania umowy do dnia 30 września 2016 r.

Termin zakończenia realizacji dla części nr 2 od dnia 1 października do dnia 28 grudnia 2016 r.

4. Projekt umowy lub inne postawienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:

Projekt umowy w załączeniu

5. Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni

6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia

Nie dotyczy

7. Sposób przygotowania i składania ofert

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym i przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub dostarczyć do siedziby Piotrkowskiego Stowarzyszenia Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "EURO-CENTRUM" ul. Dąbrowskiego 20 97-300 Piotrków Tryb do dnia 3 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00

8.Sposób oceny ofert

Najniższa całkowita cena ryczałtowa – 100%

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny

10. Osoby do kontaktu Osoby do kontaktu: Marcin Kaźmierczak tel. 512 349 211

Załączniki do zapytania:

1. Projekt Umowy

2. Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3