TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

Lokalne inicjatywy ekologiczne 2016

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: czwartek, 03 grudzień 2015 Poprawiono: wtorek, 15 grudzień 2015 Opublikowano: czwartek, 03 grudzień 2015

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM  w Piotrkowie Tryb. w partnerstwie z Piotrkowskim Towarzystwem Przyrodniczym zapraszają do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu Inicjatywy obywatelskie dla środowiska.
W ramach projektu można całkowicie sfinansować ekologiczne inicjatywy obywatelskie zgłaszane przez osoby fizyczne, grupy nieformalne (np. koła gospodyń czy też koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad itp.),szkoły, małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia. Wartość inicjatyw może wahać się od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Preferowane będą inicjatywy o wartości od 5 do 30 tys. zł. 

Dzięki projektowi można zagospodarować tereny publiczne, rozwiązać lokalne problemy związane z ochroną środowiska, na które dotychczas nie można było znaleźć środków finansowych z innych źródeł

Wystarczy tylko zgłosić chęć wzięcia udziału w projekcie i przedstawić swoją inicjatywę dla środowiska, a my zajmiemy sie resztą. Spośród zgłoszonych inicjatyw wybrane zostaną najciekawsze,  których realizacja jest niezbędna dla rozwiązania lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska i które mają szansę na sfinansowanie ze środków NFOŚiGW.

Bliższych informacji udzielamy pod numerem t tel. 44 647 12 53 w godz. 14.00 - 16.00. Czas na zgłaszanie inicjatyw - 20 grudnia 2015 roku

 

 

Obszary, dla których może być udzielone finansowanie to:

- czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;

- przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;

- ochrona ex situ zagrożonych gatunków;

- ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;

- odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;

- zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;

- zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;

- rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;

- modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);

- usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;

- renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka;

- ograniczenie antropopresji - minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej;

- działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.

Miejsca realizacji inicjatyw muszą być miejscami ogólnodostępnymi tj. nie mogą być ogrodzone bez prawa wstępu i nie mogą znajdować się na terenach prywatnych.